Znanstveni članak u zborniku s domaćeg skupa
1. V. Žiljak KORIŠTENJE VELIKIH RAČUNALA ZA SIMULACIJU STOHASTIČKIH PROCESA - STUDIJA AKTIVACIONIH PERIODA, Jurema, Luka kao sistem, Rijeka, 1979. pp.53-58
2. V. Žiljak, J. Vincelj, M. Marković AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA, Medicinski fakultet u Zagrebu, Postdiplomski tečaj iz medicinske rehabilitacije, Krapinske toplice, 1980. pp. 111-113
3. J. Vincelj, V. Žiljak AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA, Zbornik radova Postdiplomskog tečaja iz medicinske rehabilitacije procjene tjelesnog oštećenja i radne sposobnosti srčanih bolesnika, Krapinske toplice, 1981. pp. 151-155.
4. M. Majsec, J. Vincelj, K. Turkulin, M. Mosner MOGUĆNOST OBRADE VISKULARNIH BOLESNIKA POMOĆU ELEKTRONIČKOG RAČUNALA, Angionološki dani, Zadar, 1980.
5. V. Žiljak, J. Kancir, Z. Sabati, T. Kosić KOMPJUTERIZIRANO PISMO, JUREMA 86., Plitvička jezera, 1986. Reprint i u "Grafički rad" Beograd, XL-1-2 pp 18-21
6. J. Marušić, V. Žiljak ISTRAŽIVANJE PROCESA GRAĐENJA POMOĆU SIMULACIJE, Jurema 86., Zagreb, 1986. pp. 35-46
7. J. Marušić, V. Žiljak ISTRAŽIVANJE ORGANIZACIJE GRAĐENJA I PRIPREME PROIZVODNJE GRAĐENJA METODOM SIMULACIJE, drugi jugoslavenski Simpozij organizacije građenja, Opatija 1986.
8. V. Žiljak PROCESIRANJE S RASTEROM U DIGATILIZIRANOM SLOGU. Znanstveno stručni simpozij Intergrafika `87, Zagreb, pp.44-49
9. B. Biočina, V. Žiljak, Hančevič, Turčić, Livaković, Petrunić DIGITALNA OBRADA RTG SLIKA U PLANIRANJU OPERATIVNOG ZAHVATA U TRAUMATOLOGIJI, Jurema 33-1988,3, pp.15-17, UDK 6615-47-621.38
10. V. Žiljak NA RASKRŠĆU NOVE I STARE TEHNOLOGIJE U GRAFIČKOJ I IZDRAVAČKOJ PROIZVODNJI. 10. znanstveno stručni simpozij Intergrafika `89 Zagreb. pp.3-14
11. V. Žiljak DESKTOP PUBLISHING, DESKTOP REPRO RAČUNALOM.- pozvano predavanje, Intergrafika, 1991, Zagreb. UDK. 655:681.3. pp. 23-30
12. V. Žiljak GRAFIČKO INŽINJERSTVO I RAČUNALA, Obrazovanje i informacijsko društvo, Juraj Božićević, Akademija tehničkih znanosti hrvatske, ISBN 953-96345-4-6, UDK 007:37 (082), Zagreb 1999.
13. V. Žiljak, K. Pap MODEL SIMULACIJE DINAMIČKOG KONFIGURIRANJA GRAFIČKIH SUSTAVA, Četvrti simpozij - Modeliranja u znanosti, tehnici i društvu, CROSS, Rijeka 2000. pp 107-109
14. Žiljak V. Pap K. "A suggestion of new definition of hakftone cells in the print with the interpretation by means of Mathematica", PrimMath 2001, Programski sustav Mathematica u znanosti, tehnologiji i obrazovanju, Zagreb, 2001.
15. I. Žiljak, V. Žiljak

Multimedija i primjena u umjetnosti, digitalna interpretacija i matematički 3D model ljudskog tijela, ZNANSTVENI SKUP MEDICINA UMJETNOSTI, Zagreb, 2001

16. V. Žiljak Elemnti koji određuju stanje i budućnost tikarstva, Seminar o pravcima razvoja grafičke industrije i tiskarstva, Tiskarstvo 03 , Stubičke toplice, 2004. http://www.geocities.com/tiskarstvo/03.htm
17. V. Žiljak Razvoj jezika tiskarske komunikacije, Seminar o pravcima razvoja grafičke industrije i tiskarstva, Tiskarstvo 03 , Stubičke toplice, 2004. http://www.geocities.com/tiskarstvo/03.htm , http://www.grf.hr/vziljak/tiskarstvo03/
18. V. Žiljak Budućnost tiskarstva i DRUPA-04 kao JDF pokret
- Kompjutersko upravljanje radnog naloga u tiskarskoj proizvodnji, Savjetovanje, Digitalni sustav normativa i radnog naloga u tiskarskoj proizvodnji, eLearning u tiskari, XML, JDF, Tiskarstvo 04, Stubičke toplice, 22. 2. 2004. http://www.geocities.com/tiskarstvo/ , predavači:
19. V. Žiljak Otvaranje diskusije o uvođenju eLearning principa cjeloživotnog obrazovanja u tiskarstvu, Savjetovanje "Suvremeni pristup obrazovanju inženjera", Akademija tehničkih znanosti hrvatske, 2004. http://www.hatz.hr/hrv/obrinz/ziljak_ppt.html
20. V. Žiljak

Ulazimo u područje cjeloživotnog obrazovanja. Tiskarstvo07, Stubičke toplice, Akademija tehničkih znanosti hrvatske, ISBN 978-953-7064-06-8 Internetski broj je: 9isbn-978-953-7064-07-5 http://www.ziljak.hr/tiskarstvo/tiskarstvo07/Tiskarstvo07Abstracti4.pdf

21. Žiljak, Vilko; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana. Infracrveno područje na vrijednosnicama izvedeno s procesnim bojama  / TISKARSTVO 08 / Žiljak, Vilko (ur.) Zagreb : Akademija tehničkih znanosti hrvatske, 2008. 40-41 (ISBN: 978-953-7064-08-2). (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).  http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=329590
22. K.Pap, V.Žiljak Digitalni sustavi za planiranje proizvodnje, Tiskarstvo09, Stubičke toplice, Akademija tehničkih znanosti hrvatske, ISBN_______, Internetski broj je:___     http://www.ziljak.hr/tiskarstvo/tiskarstvo09/